همانند فعل ها، اسم ها نیز با یک سری حروف اضافه مشخص همراه می شوند که در این درس به آنها می پردازیم.

1- اسم هایی با معانی مشابه

اسم هایی که معانی نزدیک به هم دارند، معمولاً با حرف های اضافه یکسانی همراه می شوند.

برای مثال:

کلمات research, investigation, inquiry با حرف اضافه into همراه می شوند.

Kelly (1969) conducted an investigation into the origins of international terrorism.

یا

کلمات reason, motivation, rationale با حرف اضافه for همراه می شوند.

Economists have recently questioned the rationale for government spending.

2- اسم هایی با حروف اضافه اختصاصی

برخی اسم ها نیز حرف های اضافه مخصوص به خود را دارند. برای مثال:

کلمات look, attempt, point با حرف اضافه at و کلمات attitude, tendency, move, progress با حرف اضافه to یا towards همراه می شوند.

An attempt at integration of economic and psychological theories of consumption

Progress towards sustainable regional development

تمرین اسم

تمرین و پاسخنامه مربوط به این درس را از این قسمت دانلود کنید.

تماشای سایر قسمتها

سایر قسمتهای این دوره را از اینجا تماشا کنید.

کانال آپارات پارس دانا

Leave a Reply