همانند درس قبلی دوره آموزش زبان آکادمیک، فعل ها نیز معمولاً با یک سری کلمات مشخص ترکیب می شوند.

در متن‌های آکادمیک باید به چند نکته درباره فعل‌ها توجه کنید، به ویژه:

  • هرگونه اسمی با فعل همراه می‌شود و یا قبل یا بعد از فعل قرار می‌گیرد، مانند:

The research/ theory is based on

To pose a problem/ question/ threat

  • هر نوع قیدی که به همراه فعل استفاده شود، مانند:

Mainly/ partly/ loosely based

  • هر حرف اضافه‌ای که بعد از فعل قرار ‌گیرند، مانند:

To base something on something else

  • اگر فعل اغلب به صورت مجهول استفاده شود، مانند:

Be based on, be associated with

قیداسمفعل
mainly, partly, looselyresearch, theory, story, hypothesisbase (on)
generally, commonly, invariablyword, idea, theory, termassociate (with)
at length, briefly, thoroughlyidea, problem, issue, question, topic, themediscuss
firmly, clearly, conclusivelyrelationship, connectionestablish
briefly, critically, thoroughlyfacts, evidence, effects, aspectsexamine
clearly, convincinglyexistence, need, effects, importancedemonstrate
correctly, clearly, closelycauses, factors, issues, properties, needs, approach, originIdentify (with)(اغلب در حالت مجهول به کار می‌رود)

سایر فعل‌ها در ترکیب با اسم‌ها، قیدها و حروف اضافه

Pose: this inevitably poses a question concerning the stability of society. Parks poses a challenge to Kahn’s theory.

Suggest: the most recent results strongly suggest a different interpretation of the situation. The article suggests a new approach to the problem.

List: here I simply list the main hypotheses/ causes/ features/ characteristics; they will be examined in detail below.

Refer: the book refers frequently/ specifically/ in passing to the 1956 economic crisis.

Observe: this is due to the changes/ trends/ differences we observed earlier.

زبان آکادمیک فعل ها در ترکیب با کلمات

دانلود تمرین و پاسخنامه

تمرین و پاسخنامه این درس را از این قسمت دانلود کنید.

تماشای سایر قسمت ها

سایر قسمت های دوره آموزش زبان انگلیسی آکادمیک پارس دانا را اینجا ببینید.

کانال آپارات پارس دانا

اینستاگرام پارس دانا

Leave a Reply